~~Kalyan 2012 Record~~


    Monday   

   Tuesday    Wednesday   Thursday        Friday    

  Saturday   

 

 670~36~790

 128~17~250  289~93~247  134~82~589  135~95~159  157~33~148
 226~07~566  458~79~360  249~59~135  888~41~380  249~53~445         **
 346~39~568  244~09~478  226~01~155  569~09~388  233~89~270  289~97~223
 788~36~259  135~91~290  450~96~169         **         25         13
 289~94~266  170~89~289  130~49~126  245~14~239  246~20~334  145~09~469
 150~66~268  359~72~345  679~20~370  113~52~255  578~06~790  248~42~129
        57         40         25         31         08         61
        69         25         01         30         73         80
        36         18         14         09         96         24
        27         29         86         30         30         06
        29         33         50         38         09         98
        52         52         78         51         21         54
        24         82         85         52         44         54
        82         67         00         68         95         *
        54         69         97         12         97         82
        56         22         54         65         34         53
        16         29         00         17         07         22
        47         18         60         61         02         64
        47         44         64         82         28         04
        71         76         35         87         82         66
        60         74         27         10         51         85
        04         58         61         51         39         32
        67         43         19         80         57         58
        91         39         44         40         33         16
        40         83         47         79         26         11
        90         77         84         33         00         73
        17         39         59         11         66         44
        19         50         19         94         33         78
        04         57         03         07         40         42
        40         57         51         72         16         07
        60         44         98         98         96         10
        19         22         22         62         82         38
        53         36         95         18         69         *
        *         60         74         44         43         09
        25         67         65         97         00         94
        26         32         *         88         *         81
        26         69         16         62         41         91
        81         87         21         88         28         65
        81         46         62         35         78         59
        97         51         24         42         80         78
        39         85         69         *         69         04
        72         78         81         60         62         65
        20         36         01         74         88         73
        98         77         37         30         39         37
        *         01         66         59         03         27
        08         27         41         81         40         76
        85         75         99         57         17         44
        50         13         35         69         19         61
        31         78         12         17         71         21
        70         82         50         87         64         03
        88         79         44         11         81         64
        31         80         54         57         69         33

~~Mumbai Main 2012 Record~~

 

    Monday   

   Tuesday    Wednesday    Thursday        Friday  

 

 569~06~600

 770~41~560  270~92~138  236~15~230 889~56~448
 157~39~469  189~84~158  568~98~260  690~51~470 238~35~177
 690~58~134  157~31~678  190~08~567  258~50~370 112~46~790
 180~91~290  138~21~470  370~02~345         ** 140~58~378
 169~66~123  478~95~230  247~39~270  157~36~790 378~88~369
 478~91~588  135~98~170  466~66~123  668~00~145 569~00~127
        05         96         22         34         24
        90         99         49         95         58
        19         76         53         04         01
        14         04         86         82         62
        99         89         26         55         12
        83                 32         70         41         41
        87         18         78         26         30
        49         18         24         94         61
        89         06         55         27         15
        55         64         46         26         79
        61         86         95         02         41
        80         55         83         33         89
        96         28         54         43         43
        12         71         65         18         75
        82         80         02         03         80
        95         76                 78         91         56
        91         18         58         73         03
        25         91         71         34         70
        19         86         82         73         97
        67         67         64         93         15
        54         62         91         35         40
        18         40         32         09         24
        27         51                 35         56         32
        69         74         45         03         16
        79         52         86         94         73
        94         12                 47         27         68
        60         57         02         67         57
        *         38         08         11         94
        12         60         41         52         49
        11         70         *         *         *
        24         69         28         98         13
        95         60         82         63         72
        84         31         99         88         53
        61         33         27         47         65
        53         46         04         *         66
        00         08         87         02         78
        88         68         24         23         62
        04         08         54         05         87
        84         38         45         54         25
        78         71         00         89         62
        73         35         39         68         99
        73         66         57         97         43
        01         84         72         95         93
        54         96         70         00         62
        79         05         60         27         30
        97         91         14         49         14